การประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ กรมศิลปากร สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก ประเทศไทย จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ณ ห้อง Grand Ballroom 1 โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จันทบุรี ในพิธีเปิด นางสาวนันทกา พลชัย ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดประชุมสัมมนา นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา และนายขจร มุกมีค่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดประชุมสัมมนา

การประชุมสัมมนาประสงค์ให้บุคคล หน่วยงาน ตระหนัก เห็นคุณค่า เอกสารประวัติศาสตร์ และเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถกรอกแบบกรอกข้อความนำเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทย โดยการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีการเสนอเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งชาติ จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ กฎหมายตราสามดวง ตำนานอุรังคธาตุ เอกสารการบริหารราชการหัวเมืองตะวันออก: จันทบุรี จดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญของเจ้าคณะจังหวัดระยองและเจ้าคณะอำเภอ และเอกสารโรงเรียนสฤษดิเดช ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมสัมมนาจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชนท้องถิ่น และประชาชน ในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน ๑๐๘ คน เข้าร่วมกิจกรรมนี้