คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแนงานความทรงจำแห่งโลกของคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

commit
รายละเอียดไฟล์ : Thai MOW Committee