แบบกรอกข้อความที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว


  • ตัวอย่างแบบกรอกศิลาจารึกวัดพระยืน                   [DOWNLOAD]
  • ตัวอย่างแบบกรอกนันโทปนันทสูตรคำหลวง            [DOWNLOAD]
  • Memory of the World _Minutes of the Council of the Siam Society_ final copy ฉบับภาษาอังกฤษ    [DOWNLOAD]