งานเสวนา “ความสำคัญของภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก”

งานเสวนา “ความสำคัญของภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก”
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๑๕ น.
——-

ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ที่จะนำมาเสวนาในครั้งนี้ประกอบด้วย

๑. The Soul of the Reef
๒. The Story of the Kelly Gang
๓. The Battle of the Somme
๔. Metropolis
๕. The Wizard of Oz