การประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑

การประชุมสัมมนา
เรื่อง การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑
วันจันทร์ที่ ๒๑ – วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม PLEASURE BALLROOM ชั้น ๒
โรงแรมบียอนด์ สวีท จังหวัดกรุงเทพมหานคร

————————————

วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.     ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.     พิธีเปิดการประชุม

  • ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ประธานคณะกรรมการ
    แห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก กล่าวต้อนรับและชี้แจง
    ความเป็นมาของการจัดโครงการ จัดประชุมสัมมนา
  • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวง
    ศึกษาธิการ รองประธานคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา
    วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
    เปิดการประชุมสัมมนา เรื่องการจัดทำทะเบียนเอกสารมรดก
    ความทรงจำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ และเปิดนิทรรศการ เรื่อง
    เอกสารขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทย
  • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวง
    ศึกษาธิการ รองประธานคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา
    วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
    มอบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานและบุคคลที่เสนอเอกสารและ
    ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งชาติ

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.       พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ – ๑๑.๔๕ น.      การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน”
โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

๑๑.๔๕ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.      การอภิปรายเรื่องการดำเนินงานเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก เกณฑ์การขึ้นทะเบียนและการกรอกแบบกรอกข้อความเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ และเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก
โดย : ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร และ ดร. ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.     พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.     การอภิปรายตัวอย่างการขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติและเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก เรื่อง    บันทึกพระครูศรีวิราชวชิรปัญญา เจ้าคณะแขวงเมืองพะเยา พ.ศ. ๒๔๐๔ – พ.ศ. ๒๔๕๐
ผู้เสนอ  :   นายวิมล ปิงเมืองเหล็ก
ผู้วิพากษ์ :   นางสาวขนิษฐา วงศ์พานิช