ข่าว/ประกาศ/กิจกรรม

    กำหนดการประชุมสัมมนา
เรื่อง การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑
วันจันทร์ที่ ๒๑
– วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม
PLEASURE BALLROOM ชั้น ๒
โรงแรม
บียอนด์ สวีท จังหวัดกรุงเทพมหานคร


วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.     ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.     พิธีเปิดการประชุม

 • ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ประธานคณะกรรมการ
  แห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก กล่าวต้อนรับและชี้แจง
  ความเป็นมาของการจัดโครงการ จัดประชุมสัมมนา
 • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวง
  ศึกษาธิการ รองประธานคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา
  วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
  เปิดการประชุมสัมมนา เรื่องการจัดทำทะเบียนเอกสารมรดก
  ความทรงจำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ และเปิดนิทรรศการ เรื่อง
  เอกสารขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทย
 • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวง
  ศึกษาธิการ รองประธานคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา
  วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
  มอบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานและบุคคลที่เสนอเอกสารและ
  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งชาติ

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.       พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ – ๑๑.๔๕ น.      การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน”

                                        โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

๑๑.๔๕ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.      การอภิปรายเรื่องการดำเนินงานเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก เกณฑ์การ
ขึ้นทะเบียนและการกรอกแบบกรอกข้อความเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเอกสารมรดก
ความทรงจำแห่งชาติ และเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก
โดย : ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร และ ดร. ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.     พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.     การอภิปรายตัวอย่างการขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ
และเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก
เรื่อง    บันทึกพระครูศรีวิราชวชิรปัญญา เจ้าคณะแขวงเมืองพะเยา
พ.ศ. ๒๔๐๔ – พ.ศ. ๒๔๕๐

ผู้เสนอ  :   นายวิมล ปิงเมืองเหล็ก
ผู้วิพากษ์ :   นางสาวขนิษฐา วงศ์พานิช


Pic01
เชิญร่วมงานเสวนา “ความสำคัญของภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก”
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๑๕ น.
——-
ภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ที่จะนำมาเสวนาในครั้งนี้ประกอบด้วย
๑. The Soul of the Reef
๒. The Story of the Kelly Gang
๓. The Battle of the Somme
๔. Metropolis
๕. The Wizard of Oz